Omhoog
Aanmelden

Passend onderwijs voor ieder kind

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de wet Passend onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van ieder kind.
 
Voor alle scholen geldt vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht. De school is verantwoordelijk voor het bieden van of het zoeken naar een passende onderwijsplek in overleg met de ouders. De scholen in een regio inclusief het speciaal( basis)onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband krijgt het geld voor extra ondersteuning, Dit is anders dan voorheen. Toen konden kinderen na een landelijke indicatieprocedure met een rugzakje naar het regulier of naar het speciaal onderwijs.  Het samenwerkingsverband bepaalt zelf welke leerlingen welke ondersteuning krijgen en hoe het geld wordt verdeeld. Daardoor ontstaat er ruimte om dit zo te organiseren dat samenwerkingsverbanden meer maatwerk kunnen  bieden aan leerlingen.
Voor meer informatie zie: www.passendonderwijs.nl

Passend onderwijs op De Rietvink
Het is de missie van onze school om recht te doen aan de talenten en mogelijkheden van elk kind. Vanaf de eerste schooldag tot het moment dat uw kind De Rietvink verlaat hebben wij de zorg voor de ontwikkeling van uw kind. In ons systeem is de jaargroep duidelijk herkenbaar. De leerkrachten brengen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart en leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd. Om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften werken we voor wat betreft de basisvakken met 3 arrangementen; het basisarrangement, het verdiepte arrangement (voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging) en het intensieve arrangement (voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben). Voor enige leerlingen wordt een zeer intensief arrangement opgesteld waarbij de begeleiding soms buiten de klas plaats vindt. De Rietvink is volop bezig met het ontwikkelen van arrangementen om in te kunnen spelen op wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, om recht te doen aan hun talenten en hun mogelijkheden. Zo hebben we inmiddels het arrangement ‘de plusklas’ kunnen vormgeven en is het arrangement ‘speciale leesbegeleiding’ al een paar jaar geleden van start gegaan. Het leerteam gedrag is aan het onderzoeken welke arrangementen we op De Rietvink nog meer nodig hebben om ons onderwijs nog meer passend te maken. In 2015-2016 zijn we gestart met de time-outprocedure, om gewenst gedrag te stimuleren.
Bent u geïnteresseerd in de ondersteuningsroutes die we op De Rietvink hanteren wanneer uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, dan verwijzen we u naar de schoolgids waarin onder het hoofdstuk Passend Onderwijs het e.e.a. wordt uitgelegd.

Passend onderwijs bij AGORA
Agora is volop in beweging als het gaat om de uitwerking van Passend Onderwijs. Voor alle kinderen van Agora-scholen zien we volwaardig burgerschap als einddoel. We streven na dat kinderen, ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intellectuele vermogen en ongeacht hun lichamelijke en zintuiglijke beperking volop mee kunnen doen in de inclusieve samenleving. Dat impliceert dat we in principe alle aangemelde leerlingen toelaten op onze scholen om hen een passend onderwijsaanbod aan te bieden, of dit te organiseren op lokaal of regionaal niveau. De samenwerking van schoolbesturen van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs werken wordt gerealiseerd in het Regionaal Netwerk Zaanstreek.

S.O.P.
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt onze schoolsituatie nog eens in beeld gebracht. Het  beschrijft de  leerlingenpopulatie en het daarop afgestemde onderwijs;  de basisondersteuning in de school.  Tevens wordt weergegeven wat de diversiteit van deze leerlingenpopulatie is, wat de vormen van ondersteuning inhouden, welke onderwijsarrangementen er in de school zijn, in welke mate we volgens de leerkrachten de pijlers van Passend Onderwijs terug zien in de school en wordt de deskundigheid van het schoolteam in kaart gebracht.
Dit profiel is vervolgens een goede basis om een plan op te stellen voor de verdere invoering van Passend Onderwijs.

 

 rv_school_ondersteuningsprofie.jpg

Passendonderwijs_filmpje.jpg

© Copyright 2012 De Rietvink  |  Webmaster: Jos Wever  |  All Rights Reserved